Google+ sitemap
سرنوشت مقاله پس از داوری - اکسپت فوری مقاله علمی پژوهشی | مقاله ISI

سرنوشت مقاله پس از داوری

سرنوشت مقاله پس از داوری

سرنوشت مقاله پس از داوری

پس از اینکه داوران مورد تایید مجله، مقاله شما را بررسی کردند، این مقاله شما پس از داوری مجدد در اختیار سردبیر قرار می گیرد. به طور کلی می توان نتیجه گرفت که سردبیر محوری ترین نقش را در تصمیم گیری نهایی برای اکسپت یا ریجکت شدن مقاله دارد.

به طور معمول وضعیت مقاله پس از تصمیم سردبیر با یکی از حالات زیر تعیین می شود:

 تایید پذیرش برای چاپ، تایید پذیرش پس از انجام برخی از اصلاحات جزئی، تایید پذیرش پس از انجام اصلاحات کلی، بررسی مجدد احتمالی برای چاپ پس از اصلاحات اساسی، بررسی احتمالی برای چاپ در قالب نامه به سردبیر یا گزارش کوتاه و یا ریجکت و غیرقابل چاپ.

پذیرش قطعی مقاله بدون نیاز به ایجاد تغییرات موضوعی نادر است و در بیشتر موارد پذیرش و اکسپت به صورت مشروط بوده و نیاز است تا نویسنده مسئول تغییرات و اصلاحات مطرح شده را پیگیری نماید.

ریوایز مقاله (اصلاح و بازبینی)

به طور معمول در ژورنال خارجی پس از گذشت ۳ تا ۶ ماه پاسخ نهایی برای تایید و چاپ مقاله و یا ریجکت آن اعلام می شود. در صورتی که نیاز باشد تا مواردی در مقاله تغییر کنند، یک بازه زمانی تعیین می شود و نویسنده باید در طول این زمان موارد مطرح شده را اصلاح نماید. اگر انجام برخی تغییرات نشدنی است حتما این موارد را با سردبیر مطرح کنید تا در صورت امکان مقاله شما مجددا مورد ارزیابی و داوری قرار بگیرد.

اگر مدت زمان زیادی از زمان ارسال مقاله شما به ژرونال می گذرد، پیشنهاد می شود برخی از منابع را مطابق با جدیدترین تحقیقات انجام شده در آن حوزه به روزرسانی نمایید.

پذیرش و چاپ مقاله

پس از تایید نهایی مقاله و پیش از مرحله چاپ ویرایش نهایی مطابق با استانداردهای آن ژورنال باید انجام شود، این ویرایش اغلی شامل رفع ایرادات گرامری، غلط گیری املایی و نگارشی، اصلاح علائم نقطه گذاری، روان سازی جملات، رفع ابهامات گـرامری، و بررسی بخش هایی است که احتمال خطا در آنها زیاد است (چکیده، قسمتهای آماری، شکل ها، جدول ها و مراجع). البته لازم به ذکر است که انجام برخی از اصلاحات به ویراستار فنی آن ژورنال سپرده می شود. پس از اجرای این موارد نسخه ای که قرار است در ژورنال به چاپ برسد به شما ارایه می شود تا برای آخرین بار هم آن را بررسی کنید. در این مرحله ، مقاله شما دقیقا از لحاظ صفحه آرایی، مانند نسخه ای خواهد بود که در نهایت در مجله چاپ خواهد شد. پیشنهاد می شود مجدد مقاله را لغت به لغت بخوانید و از صحت اشکال و جداول و محل قرارگیری آن ها نیز اطمینان حاصل کنید. بدیهی است که در این مرحله دیگر نمی توان تغییرات اساسی را در مقاله ایجاد نمود و حداکثر امکان تغییر چند کلمه جزئی وجود دارد. برخی از ژورنال های قوانین و چارچوب های مشخص و منحصربه فردی برای اصلاح نسخه پیش از چاپ مقاله دارند که باید حتما به آنها را اجرا نمایید.

پیشنهاد می شود در همین راستا مطلب زیر را نیز مطالعه نمایید:

داوری مقالات علمی و ISI